Steph Zimmerman


Ottawa O.K.
Styrofoam, sheet vinyl (model #AR-512274)
16" x 16" x 5"
2015Mosey On Up
Styrofoam, carpet (model #7WD9N6610PK)
8" x 5" x 5"
2015
Royale
Styrofoam, sheet vinyl (model #61338405)
8" x 5" x 5"
2015